Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Vi har forpliktet oss til å drive vår virksomhet i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inklusive de som er nedfelt i verdenserklæringen om menneskerettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og gjeldende standarder innenfor den internasjonale humanitærretten.

For å realisere disse målene, er vi avhengig av et godt samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi forplikter oss derfor til å engasjere leverandører som følger gjeldende lover og opptrer lojalt, og i tråd med våre intensjoner. Dette betyr blant annet å opprettholde en høy standard på helse, sikkerhet og sikring, samt å ha en tilnærming til menneskerettigheter som er i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Videre at leverandører og samarbeidspartnere bidrar med informasjon om sin virksomhet, og underleverandørers virksomhet som vi benytter i vår kartlegging.

Vår virksomhet omfattes av åpenhetsloven og vil regelmessig gjennomføre aktsomhetsvurderinger ved å kartlegge menneskerettighetsforhold i vår verdikjede, herunder leverandører og andre forretningspartnere. Ved å kartlegge verdikjeden, vil det gi en oss en oversikt om det forekommer eller er risiko for at det kan forekomme brudd på menneskerettighetene eller uanstendig arbeidsforhold. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger kan vi stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som kan knyttes direkte eller indirekte til vår virksomhet.

Ved brudd på retningslinjer har styret vedtatt følgende: 

  1. Tettere oppfølging av leverandørene
  2. Kommunisere våre retningslinjer
  3. Vurdere å reforhandle kontrakten
  4. Revurdere samarbeid
  5. Siste utvei er å avslutte kontrakt/ samarbeid

Informasjonskrav

Alle kan etterspørre informasjon om vår virksomhet og verdikjede. Personer kan etterspørre informasjon anonymt eller med navn, og alle skal få tilbakemelding innen 21 dager.

Du kan melde fra om dette i vår digitale portal:

https://portal.transparencygate.com/tg/stansefabrikken/vBswI4pkGYQC1DTt.3956?lang=no

Melde inn forhold

Alle kan melde inn forhold som strider mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi vil undersøke meldinger som kommer inn for å se om det har forekommet noen brudd.

Du kan melde fra om dette i vår digitale portal:

https://portal.transparencygate.com/tg/stansefabrikken/vBswI4pkGYQC1DTt.3956?lang=no